Alja de Ruiter Coaching

Algemene Voorwaarden Alja de Ruiter Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1          Alja de Ruiter Coaching, gevestigd te Zwijndrecht, KVK nummer Rotterdam 75296012, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer;

2          De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever;

3          De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings- coachingstraject wordt aangeduid als coachee of deelnemer. Dit kan dezelfde persoon zijn als Opdrachtgever;

4          Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid en offertes

1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2          De door Opdrachtnemer gemaakte voorstellen en offertes zijn vrijblijvend; en zijn gedurende dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven;

3          Tenzij in een voorstel of offerte is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere Opdrachtgevers inclusief BTW;

4          Voorstellen of offertes zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie aan de Opdrachtnemer.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomt

1          Een opdracht komt tot stand door het ondertekend retourneren van een door de

Opdrachtnemer uitgebrachte voorstel of offerte, dan wel door een akkoord via e-mail op een digitaal door Opdrachtnemer gestuurde voorstel of offerte;

2          De Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De gesloten overeenkomsten leiden voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Opdrachtnemer de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen zal naleven;

4          De Opdrachtgever stelt tijdig alle gegevens beschikbaar, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;

5          De tijdsduur van de overeenkomst kan wijzigen indien de voor de uitvoering van de benodigde gegevens niet tijding aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt. De Opdrachtnemer heeft hierdoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele daaruit voorvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

6          De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Geheimhouding en privacy

 1. De gesprekken tussen de Opdrachtnemer en de coachee en/of deelnemer(s ) zijn strikt vertrouwelijk. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd bij deelnemers van begeleidingstrajecten en aan eventuele derden die bij ene opdracht worden ingeschakeld;
 2. De Opdrachtnemer zal aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken, tenzij de coachee of deelnemer(s) hiervoor toestemming hebben gegeven;
 3. De Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst met de Opdrachtgever alle gegevens en kennis van de Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet, dan wel een bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot het openbaar maken van bepaalde gegevens.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 1. De Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de Opdrachtgever, coachees of deelnemers, in het kader van de overeenkomst, verstrekte diensten, informatie en producten;
 2. De Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te

vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg

aanpassen;

2          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3          Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid;
 2. Het honorarium is exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt;
 3. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen;
 4. De Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert. 

Artikel 8. Betaling

1          Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen;

2          Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is;

3          In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld;

3.         In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1          Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst;

2          Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht;

3          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer;

4          Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 10. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening ervan – van de van Opdrachtnemer ontvangen offerte. Als partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, wordt  deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk overeengekomen;
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een

begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren;  

3          Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;

4          Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de

                   Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek Verschijnt, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen;

5          Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan

Opdrachtnemer toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

1          Op iedere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

2          Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is